RAZPIS – PRIJAVI SE

| | Categories: Novice

unnamed 3 - RAZPIS - PRIJAVI SE

V letu 2020 upravnemu odboru in drugim organom Društva Endozavest poteče dveletni mandat, zato razpisujemo mesta za novo sestavo organov Društva Endozavest za obdobje 2020–2022.

*Ena izmed glavnih pravic članov Društva Endozavest je tudi, da lahko volijo in so voljeni v organe društva.*

Razpisana mesta so:

UPRAVNI ODBOR

  • Predsednica Društva Endozavest
  • Podpredsednica Društva Endozavest
  • Tajnica Društva Endozavest
  • Blagajničarka Društva Endozavest
  • Dodatni izvoljen član

NADZORNA KOMISIJA

  • 3 mesta v nadzorni komisiji

DISCIPLINSKA KOMISIJA

  • 3 mesta v disciplinski komisiji

Vse zainteresirane vabimo, da se nam javijo v s svojimi podatki in navedbo, za katero mesto se oseba prijavlja.

(V primeru prijave na mesto predsednice mora prijavitelj za občni zbor pripraviti kratko predstavitev plana, za preostale funkcije je dovolj zgolj izkazani interes.)

O kandidatih in podelitvi funkcij se bo odločalo na rednem občnem zboru, datum in vabilo prejmete v prihodnjih dneh.

Kaj so organi društva?

Upravni odbor

Izvršilni organ zbora članov, ki opravlja organizacijska, strokovno-tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva med dvema zboroma članov oziroma po programu in
sklepih, sprejetih na zboru članov.
Upravni odbor je za svoje delo odgovoren zboru članov.
Upravni odbor šteje 5 članov.

Nadzorni odbor

Spremlja delo upravnega odbora in drugih organov društva ter opravlja nadzor
nad finančno-materialnim poslovanjem društva. Nadzorni odbor enkrat na leto poroča zboru
članov, ki mu je tudi odgovoren za svoje delo. Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani upravnega odbora. Lahko sodelujejo na sejah upravnega odbora, ne morejo pa odločati. Nadzorni odbor je sklepčen, če so
na seji navzoči vsi trije člani. Veljavne sklepe sprejema z večino navzočih.

Disciplinska komisija
Sestaja se po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov
društva.
Disciplinska komisija vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim
pravilnikom. Disciplinska komisija odloča po pravilih, ki veljajo za glasovanje in volitve.

Več informacij o posameznih funkcijah najdete v statutu društva.

Vabljeni, da se prijavite in se nam pridružite.

Četudi si ne želite biti del upravnega odbora ali drugih organov, vas lepo vabimo, da se kot člani društva na vabilo občnega zbora odzovete v čim večjem številu in pomagate soustvarjati zgodbo Endozavest naprej.